Úvodní stránka

O soutěži

Děkujeme všem příznivcům a účastníkům soutěže Komenský a my za zájem, který o naši soutěž projevili. Velké poděkování patří zejména pedagogům na školách, kteří své žáky dokázali získat i pro takto netradiční soutěž a probudit v nich chuť zabývat se odkazem Komenského i v dnešní době.

Těšíme se na setkání se známými i novými tvářemi v dalších ročnících naší soutěže. Nebojte se a zkuste se přidat mezi novodobé mladé „komeniology“.

preambule

Motivováni životem, dílem a také vztahem Jana Amose Komenského k Brandýsu nad Orlicí, čestným názvem školy J.A. Komenského, členstvím v Unii Comenius, pravidelnými setkáními pedagogů a velkými sympatiemi ke Komenskému jako osobnosti světového významu, člověku vynikajícímu v řadě oborů lidské činnosti, jehož myšlenky se staly inspirací pro generace následovníků a oslovují i naši současnost, jsme se rozhodli vyhlásit celostátní soutěž „KOMENSKÝ A MY“ zaměřenou na život, dílo a myšlenkový odkaz Jana Amose Komenského. Tato soutěž je otevřena i dětem a mládeži z dalších evropských zemí. Soutěž si klade za cíl přispět ke zvýšení historického vědomí naší mladé generace a k rozvíjení schopnosti integrativního myšlení a hledání samostatných tvůrčích řešení.

název soutěže

„Komenský a my“

zaměření soutěže

Literárně historická a výtvarná soutěž pro děti a mládež

vyhlašovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

pořadatel

Základní škola J.A. Komenského v Brandýse nad Orlicí

záštita a odborné vedení

Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, Asociace učitelů dějepisu, Sdružení historiků ČR, město Brandýs nad Orlicí

podmínky účasti dalších zemí

Soutěže se mohou zúčastnit i děti a mládež dalších zemí za předpokladu, že tyto země uspořádají svá národní kola. Organizátoři však v tomto případě žádají, aby na materiálech soutěže bylo uváděno, že soutěž „Komenský a my“ je vyhlášena Českou republikou a příslušná země se k ní připojuje.

odborná porota

Pořadatel soutěže jmenuje odbornou porotu z řad pedagogů, odborných metodiků a zástupců organizací, které převzaly nad soutěží záštitu.

PODMÍNKY ÚČASTI A TÉMATA SOUTĚŽE:

Soutěž je rozdělena do tří kategorií (A, B, C).

Soutěž má v každé kategorii školní a ústřední (celostátní) kolo. Školní kola si organizují samy školy a do ústředního kola postupují práce podle předem určeného klíče pro každou jednotlivou kategorii.

Kategorie A

nazvaná Orbis pictus 21. století – nové stránky knihy Svět v obrazech očima dětí je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníků ZŠ, ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ. Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola maximálně 5 prací.

Kategorie B

je určena pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ a nižšího stupně víceletých gymnázií. Skládá se ze dvou částí. První část představuje literární práci – zamyšlení na vyhlášené téma. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany. Druhou část tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J.A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni do Brandýsa nad Orlicí a zúčastní se znalostního testu v ústředním kole soutěže.

Kategorie C

je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií a probíhá korespondenční formou. Studenti se účastní odbornou literární prací (esej nebo úvaha) na vyhlášené téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších prací jsou zváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.

Zaslané výtvarné i literární práce se soutěžícím nevracejí a zůstávají vlastnictvím Základní školy  J.A. Komenského v Brandýse nad Orlicí.